Naum*

*Num. 10:35; Ps. 68; Isa. 10:5, etc.; Isa. 33:1-5; Isa. 29:58; Țef. 2:13

Capitolul 1

1. Prorocie despre* Ninive. Cartea prorociei lui Naum din Elcoș.
*Țef. 2:13
2. Domnul este un Dumnezeu gelos* și răzbunător**; Domnul Se răzbună și este plin de mânie; Domnul Se răzbună pe potrivnicii Lui și ține mânie pe vrăjmașii Lui.
*Exod. 20:5; Exod. 34:14; Deut. 4:24; Ios. 24:19. **Deut. 32:35; Ps. 94:1; Isa. 59:18
3. Domnul este îndelung răbdător*, dar de o mare** tărie; și nu lasă nepedepsit pe cel rău. Domnul umblă în furtună și în vârtej, și norii sunt praful picioarelor Lui.
*Exod. 34:6, 7; Neem. 9:17; Ps. 103:8; Iona 4:2. **Iov 9:4. Ps. 118:7, etc.; Ps. 97:2; Hab. 3:5, 11, 12
4. El mustră* marea și o usucă, face să sece toate râurile; Basanul** și Carmelul tânjesc, și floarea Libanului se veștejește.
*Ps. 106:9; Isa. 50:2; Mat. 8:26. **Isa. 33:9
5. Se clatină* munții înaintea Lui, și dealurile** se topesc; se cutremură pământul înaintea Lui, lumea și toți locuitorii ei.
*Ps. 68:8. **Jud. 5:5; Ps. 97:5; Mica 1:4. 2Pet. 3:10
6. Cine poate sta înaintea urgiei* Lui? Și cine poate ține piept mâniei Lui aprinse? Urgia Lui se varsă** ca focul, și se prăbușesc stâncile înaintea Lui.
*Mal. 3:2. **Apoc. 16:1
7. Domnul este bun*; El este un loc de scăpare în ziua necazului; și cunoaște** pe cei ce se încred în El.
*1Cron. 16:34; Ps. 100:5; Ier. 33:11; Plâng. 3:25. **Ps. 1:6; 2Tim. 2:19
8. Dar* cu niște valuri ce se varsă peste mal va nimici cetatea Ninive și va urmări pe vrăjmașii Lui până în întuneric.
*Dan. 9:26; Dan. 11:10, 22, 40
9. Ce planuri* faceți voi împotriva Domnului? El le** zădărnicește! Nenorocirea nu va veni de două ori.
*Ps. 2:1. **1Sam. 3:12
10. Căci vor fi ca niște mănunchiuri de spini* încâlciți, și, tocmai când vor fi beți** de vinul lor, vor fi mistuiți de foc ca o miriște de tot uscată.
*2Sam. 23:6, 7. **Naum 3:11. Mal. 4:1
11. Din tine, Ninive, a ieșit cel ce urzea* rele împotriva Domnului, cel ce făcea planuri răutăcioase.
*2Împ. 19:22, 23
12. Așa vorbește Domnul: „Oricât de mulți și puternici vor fi, toți vor fi secerați* și vor pieri**. Chiar dacă te-am întristat, Ierusalime, nu te voi mai întrista…
*2Împ. 19:35, 37. **Isa. 8:8; Dan. 11:10
13. Ci îi voi sfărâma* jugul acum de pe tine și-ți voi rupe legăturile…”
*Ier. 2:20; Ier. 30:8
14. Iată ce a poruncit însă Domnul împotriva ta, Asur: „Nu vei mai avea urmași care să-ți poarte numele; voi ridica din casa dumnezeului tău chipurile cioplite sau turnate; îți voi pregăti* mormântul, căci te-ai aflat prea ușor.”
*2Împ. 19:37
15. Iată* pe munți picioarele solului care vestește pacea! Prăznuiește-ți sărbătorile, Iudo, împlinește-ți juruințele! Căci cel rău** nu va mai trece prin mijlocul tău, este nimicit cu desăvârșire…
*Isa. 52:7; Rom. 10:15. **Naum 1:11, 12. Naum 1:14

Capitolul 2

1. Nimicitorul* pornește împotriva ta, Ninive; păzește** cetățuia! Ia seama la drum! Întărește-ți coapsele! Adună-ți toată puterea!…
*Ier. 50:23. **Ier. 51:11, 12; Naum 3:14
2. Căci* Domnul așază iarăși slava lui Iacov și o face iarăși ca slava de odinioară a lui Israel, pentru că i-au jefuit** jefuitorii și le-au stricat butucii de vie…
*Isa. 10:12; Ier. 25:29. **Osea 80:12; Osea 10:1
3. Scuturile vitejilor săi* sunt roșii, războinicii sunt îmbrăcați cu purpură; fulgeră carele de focul oțelului în ziua sorocită pregătirii de luptă, și sulițele se învârtesc.
*Isa. 63:2, 3
4. Duruiesc carele pe ulițe, se năpustesc unele peste altele în piețe; parcă sunt niște făclii la vedere și aleargă ca fulgerele…
5. El, împăratul Ninivei, cheamă pe oamenii lui cei viteji, dar ei se poticnesc în mersul lor; aleargă spre ziduri și se gătesc de apărare…
6. Porțile de la râuri sunt deschise, și palatul se prăbușește!…
7. S-a isprăvit cu ea: este dezgolită, este luată; slujnicele ei se vaită ca niște* turturele și se bat în piept.
*Isa. 38:14; Isa. 59:11
8. Ninive era odinioară ca un iaz plin de apă… Dar, iată-i că fug!… „Stați! Stați! Opriți-vă!…” Dar niciunul nu se întoarce…
9. Jefuiți argintul! Jefuiți aurul! Acolo sunt comori nesfârșite, tot felul de bogății de lucruri scumpe!
10. Este jefuită, pustiită și stoarsă de tot! Inima* îi e mâhnită, îi tremură genunchii**, toate coapsele suferă și toate fețele au†† îngălbenit.
*Isa. 13:7, 8. **Dan. 5:6. Ier. 30:6. ††Ioel 2:6
11. Unde este acum culcușul* acela de lei, pășunea aceea pentru puii de lei, pe unde umbla leul, leoaica și puiul de leu fără să-i tulbure nimeni?
*Iov 4:10, 11; Ezec. 19:2-7
12. Leul sfâșia cât îi trebuia pentru puii săi, sugruma pentru leoaicele sale; își umplea vizuinile de pradă, și culcușurile, cu ce răpise.
13. „Iată* că am necaz pe tine, zice Domnul oștirilor; în fum îți voi preface carele de război, sabia va mistui pe puii tăi de lei, îți voi nimici prada din țară, și nu se va mai auzi glasul solilor tăi**.”
*Ezec. 29:3; Ezec. 38:3; Ezec. 39:1; Naum 3:5. **2Împ. 18:17; 2Împ. 19:9, 23

Capitolul 3

1. Vai de cetatea* vărsătoare de sânge, plină de minciună, plină de silnicie și care nu încetează să se dedea la răpire!…
*Ezec. 22:3, 3; Ezec. 24:6, 9; Hab. 2:12
2. Auziți pocnetul biciului, uruitul* roților, tropăitul cailor și durduitul carelor!
*Ier. 47:3
3. Se aruncă năvalnici călăreții, scânteiază sabia, fulgeră sulița… O mulțime de răniți!… Grămezi de trupuri moarte!… Morți fără număr!… Cei vii se împiedică de cei morți!…
4. Din pricina multelor curvii ale curvei plină de farmec, fermecătoare iscusită*, care vindea neamurile prin curviile ei și popoarele prin vrăjitoriile ei.
*Isa. 47:9, 12; Apoc. 18:2, 3
5. „Iată*, am necaz pe tine, zice Domnul oștirilor, îți voi ridica poalele** peste cap ca să-ți vadă neamurile goliciunea, și împărățiile, rușinea.
*Naum 2:13. **Isa. 47:2, 3; Ier. 13:22, 26; Ezec. 26:37; Mica 1:11. Hab. 2:16
6. Voi azvârli cu murdării peste tine, te voi înjosi* și te voi face de ocară**.
*Mal. 2:9. **Evr. 10:33
7. Toți cei ce te vor vedea* vor fugi de tine și vor zice: „Ninive este nimicită! Cine o va** plânge? Unde să-ți caut mângâietori?
*Apoc. 18:10. **Ier. 15:5
8. Ești* tu mai bună decât No-Amon**, cetatea care ședea între râuri, înconjurată de ape, având ca zid de apărare marea, ca ziduri marea?
*Amos 6:2. **Ier. 46:25, 26; Ezec. 30:14-16
9. Etiopia și egiptenii fără număr erau tăria ei, Put și libienii erau ajutoarele ei.
10. Și totuși a trebuit să plece și ea în surghiun, s-a dus în robie; și pruncii ei* au fost zdrobiți în toate colțurile** ulițelor; au aruncat sorțul asupra fruntașilor ei, și toți mai marii ei au fost aruncați în lanțuri.
*Ps. 137:9; Isa. 13:16; Osea 13:16. **Plâng. 2:19. Ioel 3:3; Obad. 1:11
11. Și* tu te vei îmbăta, te vei ascunde; și tu vei căuta un loc de adăpost împotriva vrăjmașului!
*Ier. 25:17, 27; Naum 1:10
12. Toate cetățuile tale sunt niște smochini* cu cele dintâi roade; când îi scuturi, smochinele cad în gura cui vrea să le mănânce.
*Apoc. 6:13
13. Iată, poporul* tău este ca femeile în mijlocul tău; porțile țării tale se deschid înaintea vrăjmașilor tăi; focul îți mistuie zăvoarele**!
*Ier. 50:37; Ier. 51:30. **Ps. 147:13; Ier. 51:20
14. Scoate-ți apă pentru împresurare! Drege-ți întăriturile*! Calcă pământul, frământă lutul și gătește cuptorul de cărămidă!
*Naum 2:1
15. Acolo te va mânca focul, te va nimici sabia cu desăvârșire, te va mistui ca niște* lăcuste, căci te-ai înmulțit ca forfecarul, te-ai îngrămădit ca lăcustele!
*Ioel 1:4
16. Negustorii tăi sunt mai mulți decât stelele cerului, s-au îngrămădit ca puii de lăcustă care își întind aripile și zboară.
17. Voievozii tăi* sunt ca lăcustele, mai marii tăi ca o ceată de lăcuste care tăbărăsc în dumbrăvi pe răcoarea zilei: când răsare soarele, zboară, și nu se mai cunoaște locul unde erau.
*Apoc. 9:7
18. În timp ce păstorii* tăi dorm, împărate** al Asiriei, și vitejii tăi se odihnesc, poporul tău este risipit pe munți, și nimeni nu-l mai strânge.
*Exod. 15:16; Ps. 76:6. **Ier. 50:18; Ezec. 31:3, etc.. 1Împ. 22:17
19. Rana ta nu se alină prin nimic, rana* ta este fără leac! Toți cei ce** vor auzi de tine vor bate din palme, căci cine este acela pe care să nu-l fi atins răutatea ta?”
*Mica 1:9. **Plâng. 2:15; Țef. 2:15; Isa. 14:8, etc.