A doua epistolă a lui Pavel către Timotei

Capitolul 1

1. Pavel, apostol* al lui Hristos Isus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții** care este în Hristos Isus,
*2Cor. 1:1. **Efes. 3:6; Tit 1:2; Evr. 9:15
2. către* Timotei, copilul meu preaiubit: Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Isus, Domnul nostru!
*1Tim. 1:2
3. Mulțumesc* lui Dumnezeu, căruia** Îi slujesc cu un cuget curat, din moși strămoși, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele, zi și noapte.
*Rom. 1:8; Efes. 1:16. **Fap. 22:3; Fap. 23:1; Fap. 24:14; Fap. 27:23; Rom. 1:9; Gal. 1:14. 1Tes. 1:2; 1Tes. 3:10
4. Căci mi-aduc aminte* de lacrimile tale și doresc să te văd, ca să mă umplu de bucurie.
*2Tim. 4:9, 21
5. Îmi aduc aminte de credința* ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama** ta, Eunice, și sunt încredințat că și în tine.
*1Tim. 1:5; 1Tim. 4:6. **Fap. 16:1
6. De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi* darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele.
*1Tes. 5:19; 1Tim. 4:14
7. Căci Dumnezeu* nu ne-a dat un duh de frică, ci** de putere, de dragoste și de chibzuință.
*Rom. 8:15. **Luc. 24:49; Fap. 1:8
8. Să nu-ți fie rușine, dar*, de mărturisirea** Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul Lui. Ci†† suferă împreună cu Evanghelia, prin puterea lui Dumnezeu.
*Rom. 1:16. **1Tim. 2:6; Apoc. 1:2. Efes. 3:1; Filip. 1:7. ††Col. 1:24; 2Tim. 4:5
9. El* ne-a mântuit și ne-a** dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci†† după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte*† de veșnicii,
*1Tim. 1:1; Tit 3:4. **1Tes. 4:7; Evr. 3:1. Rom. 3:20; Rom. 9:11; Tit 3:5. ††Rom. 8:28. *†Rom. 16:25; Efes. 1:4; Efes. 3:11; Tit 1:2; 1Pet. 1:20
10. dar care a fost* descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Isus, care** a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea, prin Evanghelie.
*Rom. 16:26; Efes. 1:9; Col. 1:26; Tit 1:3; 1Pet. 1:20. **1Cor. 15:54, 55; Evr. 2:14
11. Propovăduitorul și apostolul ei* am fost pus eu și învățător al Neamurilor.
*Fap. 9:15; Efes. 3:7, 8; 1Tim. 2:7; 2Tim. 4:17
12. Și din pricina aceasta* sufăr aceste lucruri; dar nu mi-e rușine, căci** știu în cine am crezut. Și sunt încredințat că El are putere să păzească ce I-am încredințat până în†† ziua aceea.
*Efes. 3:1; 2Tim. 2:9. **1Pet. 4:19. 1Tim. 6:20. ††2Tim. 1:18; 2Tim. 4:8
13. Dreptarul învățăturilor* sănătoase, pe care le-ai auzit de la mine, ține-l** cu credința†† și dragostea care este în Hristos Isus.
*2Tim. 3:14; Tit 1:9; Evr. 10:23; Apoc. 2:25. **Rom. 2:20; Rom. 6:17. 2Tim. 2:2. ††1Tim. 1:14
14. Lucrul acela bun* care ți s-a încredințat păzește-l prin Duhul Sfânt, care** locuiește în noi.
*1Tim. 6:20. **Rom. 8:11
15. Știi că cei ce sunt în Asia toți* m-au părăsit**; între alții și Figel și Ermogen.
*Fap. 19:10. **2Tim. 4:10, 16
16. Domnul să-Și verse* îndurarea peste casa** lui Onisifor; căci de multe ori m-a mângâiat și nu†† i-a fost rușine de lanțul*† meu.
*Mat. 5:7. **2Tim. 4:19. Filim. 1:7. ††2Tim. 1:8. *†Fap. 28:20; Efes. 6:20
17. Nu numai atât, dar, când a fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit.
18. Dea Domnul să* capete îndurare de la Domnul „în** ziua aceea”. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat el în Efes.
*Mat. 25:34-40. **2Tes. 1:10; 2Tim. 1:12. Evr. 6:10

Capitolul 2

1. Tu, dar, copilul* meu, întărește-te** în harul care este în Hristos Isus.
*1Tim. 1:2; 2Tim. 1:2. **Efes. 6:10
2. Și*, ce-ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează** la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții.
*2Tim. 1:13; 2Tim. 3:10, 14. **1Tim. 1:18. 1Tim. 3:2; Tit 1:9
3. Suferă* împreună cu mine, ca** un bun ostaș al lui Hristos.
*2Tim. 1:8; 2Tim. 4:5. **1Tim. 1:18
4. Niciun* ostaș nu se încurcă cu treburile vieții, dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste.
*1Cor. 9:25
5. Și* cine luptă la jocuri nu este încununat, dacă nu s-a luptat după rânduieli.
*1Cor. 9:25, 26
6. Plugarul* trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele.
*1Cor. 9:10
7. Înțelege ce-ți spun; Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile.
8. Adu-ți aminte de Domnul Isus Hristos, din* sămânța lui David, înviat** din morți, după Evanghelia mea,
*Fap. 2:30; Fap. 13:23; Rom. 1:3, 4. **1Cor. 15:1, 4, 20. Rom. 2:16
9. pentru* care sufăr până** acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Dar Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat.
*Fap. 9:16; 2Tim. 1:12. **Efes. 3:1; Filip. 1:7; Col. 4:3, 18. Fap. 28:31; Efes. 6:19, 20; Filip. 1:13, 14
10. De aceea rabd totul* pentru cei aleși, pentru ca** și ei să capete mântuirea care este în Hristos Isus, împreună cu slava veșnică.
*Efes. 3:13; Col. 1:24. **2Cor. 1:6
11. Adevărat* este cuvântul acesta: dacă** am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El.
*1Tim. 1:15. **Rom. 6:5, 8; 2Cor. 4:10
12. Dacă* răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dacă** ne lepădăm de El, și El Se va lepăda de noi.
*Rom. 8:17; 1Pet. 4:13. **Mat. 10:33; Mar. 8:38; Luc. 12:9
13. Dacă* suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu Se** poate tăgădui singur.
*Rom. 3:3; Rom. 9:6. **Num. 23:19
14. Adu-le aminte de aceste lucruri și roagă-i fierbinte*, înaintea lui Dumnezeu, să** se ferească de certurile de cuvinte, care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă.
*1Tim. 5:21; 1Tim. 6:13; 2Tim. 4:1. **1Tim. 1:4; 1Tim. 6:4; Tit 3:9, 11
15. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept Cuvântul adevărului.
16. Ferește-te de* vorbăriile goale și lumești; căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu.
*1Tim. 4:7; 1Tim. 6:20; Tit 1:14
17. Și cuvântul lor va roade ca cangrena. Din numărul acestora sunt Imeneu* și Filet,
*1Tim. 1:20
18. care s-au abătut de la* adevăr. Ei zic** că a și venit învierea și răstoarnă credința unora.
*1Tim. 6:21. **1Cor. 15:12
19. Totuși temelia* tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta: „Domnul cunoaște** pe cei ce sunt ai Lui”; și: „Oricine rostește Numele Domnului să se depărteze de fărădelege!”
*Mat. 24:24; Rom. 8:35; 1Ioan 2:19. **Naum 1:7; Ioan 10:14, 27; Num. 16:5
20. Într-o* casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele** sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară.
*1Tim. 3:15. **Rom. 9:21
21. Deci*, dacă cineva se curăță de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic** pentru orice lucrare bună.
*Isa. 52:11. **2Tim. 3:17; Tit 3:1
22. Fugi de poftele tinereții și urmărește* neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă** pe Domnul dintr-o inimă curată.
*1Tim. 6:11. **Fap. 9:14; 1Cor. 1:2. 1Tim. 1:5; 1Tim. 4:12
23. Ferește-te de întrebările* nebune și nefolositoare, căci știi că dau naștere la certuri.
*1Tim. 1:4; 1Tim. 4:7; 1Tim. 6:4; 2Tim. 2:16; Tit 3:9
24. Și robul* Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți**, plin de îngăduință răbdătoare,
*Tit 3:2. **1Tim. 3:2, 3; Tit 1:9
25. să îndrepte cu* blândețe pe potrivnici, în nădejdea** că Dumnezeu le va da pocăința, ca să ajungă la cunoștința adevărului;
*Gal. 6:1; 1Tim. 6:11; 1Pet. 3:15. **Fap. 8:22. 1Tim. 2:4; 2Tim. 3:7; Tit 1:1
26. și, venindu-și în fire, să se desprindă din* cursa diavolului, de care au fost prinși ca să-i facă voia.
*1Tim. 3:7

Capitolul 3

1. Să știi că în* zilele din urmă vor fi vremuri grele.
*1Tim. 4:1; 2Tim. 4:3; 2Pet. 3:3; 1Ioan 2:18; Iuda 1:18
2. Căci oamenii vor fi iubitori de sine*, iubitori de bani**, lăudăroși, trufași, hulitori††, neascultători de părinți*†, nemulțumitori†*, fără evlavie,
*Filip. 2:21. **2Pet. 2:3. Iuda 1:16. ††1Tim. 6:4. *†1Tim. 1:20; 2Pet. 2:12; Iuda 1:10. †*Rom. 1:30
3. fără* dragoste firească, neînduplecați, clevetitori**, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine,
*Rom. 1:31. **Rom. 1:31. 2Pet. 3:3
4. vânzători*, obraznici, îngâmfați; iubitori** mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu;
*2Pet. 2:10. **Filip. 3:19; 2Pet. 2:13, etc.; Iuda 1:4, 19
5. având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea*. Depărtează-te de oamenii aceștia**.
*1Tim. 5:8; Tit 1:16. **2Tes. 3:6; 1Tim. 6:5
6. Sunt* printre ei unii care se vâră prin case și momesc pe femeile ușuratice, îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte,
*Mat. 23:14; Tit 1:11
7. care învață întotdeauna, și nu pot ajunge* niciodată la deplina cunoștință a adevărului.
*1Tim. 2:4
8. După cum* Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii** aceștia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ce privește credința.
*Exod. 7:11. **1Tim. 6:5. Rom. 1:28; 2Cor. 13:5; Tit 1:16
9. Dar nu vor mai înainta; căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum* a fost arătată și a celor doi oameni.
*Exod. 7:12; Exod. 8:18; Exod. 9:11
10. Tu însă* ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea,
*Filip. 2:22; 1Tim. 4:6
11. prigonirile și suferințele care au venit peste mine în* Antiohia, în** Iconia și în Listra. Știi ce prigoniri am răbdat; și totuși Domnul m-a izbăvit din†† toate.
*Fap. 13:45, 50. **Fap. 14:2, 5. Fap. 14:19, etc.. ††Ps. 34:19; 2Cor. 1:10; 2Tim. 4:17
12. De altfel, toți* cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniți.
*Ps. 34:19; Mat. 16:24; Ioan 17:14; Fap. 14:22; 1Cor. 15:19; 1Tes. 3:3
13. Dar* oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși.
*2Tes. 2:11; 1Tim. 4:1; 2Tim. 2:16
14. Tu* să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat;
*2Tim. 1:13; 2Tim. 2:2
15. din pruncie cunoști Sfintele* Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire, prin credința în Hristos Isus.
*Ioan 5:39
16. Toată* Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos** ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire,
*2Pet. 1:20, 21. **Rom. 15:4
17. pentru ca* omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic** pentru orice lucrare bună.
*1Tim. 6:11. **2Tim. 2:21

Capitolul 4

1. Te rog fierbinte*, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Isus, care** are să judece viii și morții, și pentru arătarea și Împărăția Sa:
*1Tim. 5:21; 1Tim. 6:13; 1Tim. 2:14. **Fap. 10:42
2. propovăduiește Cuvântul, stăruie asupra lui la timp și nelatimp, mustră*, ceartă, îndeamnă** cu toată blândețea și învățătura.
*1Tim. 5:20; Tit 1:13; Tit 2:15. **1Tim. 4:13
3. Căci* va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura** sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor.
*2Tim. 3:1. **1Tim. 1:10. 2Tim. 3:6
4. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta* spre istorisiri închipuite.
*1Tim. 1:4; 1Tim. 4:7; Tit 1:14
5. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă* suferințele, fă lucrul unui evanghelist** și împlinește-ți bine slujba.
*2Tim. 1:8; 2Tim. 2:3. **Fap. 21:8; Efes. 4:11
6. Căci eu* sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, și clipa plecării** mele este aproape.
*Filip. 2:17. **Filip. 1:23; 2Pet. 1:14
7. M-am luptat* lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința.
*1Cor. 9:24, 25; Filip. 3:14; 1Tim. 6:12; Evr. 12:1
8. De acum mă așteaptă cununa* neprihănirii, pe care mi-o va da în** „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.
*1Cor. 9:25; Iac. 1:12; 1Pet. 5:4; Apoc. 2:10. **2Tim. 1:12
9. Caută de vino curând la mine.
10. Căci* Dima, din dragoste** pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit în Dalmatia.
*Col. 4:14; Filim. 1:24. **1Ioan 2:15
11. Numai* Luca** este cu mine. Ia pe Marcu și adu-l cu tine; căci el îmi este de folos pentru slujbă.
*2Tim. 1:15. **Col. 4:14; Filim. 1:24. Fap. 12:25; Fap. 15:37; Col. 4:10
12. Pe Tihic* l-am trimis la Efes.
*Fap. 20:4; Efes. 6:21; Col. 4:7; Tit 3:12
13. Când vei veni, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o în Troa, la Carp, și cărțile, mai ales pe cele de piele.
14. Alexandru*, căldărarul, mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti** după faptele lui.
*Fap. 19:33; 1Tim. 1:20. **2Sam. 3:39; Ps. 28:4; Apoc. 18:6
15. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre.
16. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci* toți m-au părăsit. Să** nu li se țină în socoteală lucrul acesta!
*2Tim. 1:15. **Fap. 7:60
17. Însă* Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca** propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și s-o audă toate Neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului.
*Mat. 10:19; Fap. 23:11; Fap. 27:23. **Fap. 9:15; Fap. 26:17, 18; Efes. 3:8. Ps. 22:21; 2Pet. 2:9
18. Domnul* mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui, ca să intru în Împărăția Lui cerească. A Lui** să fie slava în vecii vecilor! Amin.
*Ps. 121:7. **Rom. 11:36; Gal. 1:5; Evr. 13:21
19. Spune sănătate Priscilei* și lui Acuila și casei** lui Onisifor.
*Fap. 18:2; Rom. 16:3. **2Tim. 1:16
20. Erast* a rămas în Corint, iar pe Trofim** l-am lăsat bolnav în Milet.
*Fap. 19:22; Rom. 16:23. **Fap. 20:4; Fap. 21:29
21. Caută* de vino înainte de iarnă. Eubul și Pudens, Linus, Claudia și toți frații îți trimit sănătate.
*2Tim. 4:9
22. Domnul* Isus Hristos să fie cu duhul tău! Harul să fie cu voi! Amin.
*Gal. 6:18; Filim. 1:25